شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ 97/02/09

۱۳۹۷/۰۲/۰۹  ۱۷:۰۰ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 

اطلاعيه

بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء و مشاركت كنندگان محترم پروژه مسكوني حكيم مي رساند كه با عنايت به وجود تعدادي پاركينگ مازاد ، از كليه اعضاء محترم دعوت مي گردد در صورت نياز حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ اين اطلاعيه به دفتر شركت تعاوني مراجعه و فرم درخواست را تكميل و تحويل نمايند . لازم به ذكر است كه مبلغ پاركينگ فوق الاشاره بصورت قيمت روز و به شرح ذيل دريافت مي گردد :

الف) 50% قيمت در هنگام عقد قرارداد

ب) 50% باقيمانده طي دو فقره چك از تاريخ قرارداد به فاصله 30 روز

لازم به ذكر است كه واگذاري پاركينگ هاي مازاد در راستاي سرعت بخشيدن به تكميل و تحويل پروژه به اعضاء مي باشد ، فلذا اولويت واگذاري با اعضائي مي باشد كه بدهي بابت قرارداد في ما بين نداشته باشند .

 

هيئت مديره تعاوني مسكن

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari