پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

جريمه تاخير در پرداخت معوقات مالي

۱۴۰۳/۰۲/۱۲  ۱۳:۲۷ -  منبع : تعاونی مسکن 2

نظر به دستور بازپرس محترم شعبه دهم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه پنج تهران در فروردين سال جاري مبني بر مشاركت مالي اعضا جهت تكميل و تحويل واحدهاي پروژه حكيم و با عنايت به مشاركت بيش از نيمي از اعضاي پروژه براي پيشبرد امور و حفظ حقوق مشاركت كنندگان حسب الامر ايشان تحويل هر گونه واحد در سال بعد منوط به پرداخت طبق جدول ذيل خواهد بود :

 

بلوك

ميزان خسارت مبلغ باقيمانده از مشاركت مالي به ازاي هر روز تاخير

تاريخ پرداخت

A1, B2

 

شش هزارم مبلغ باقيمانده

1403/1/1 تا 1403/2/15

هشت هزارم مبلغ باقيمانده

1403/2/16 تا 1403/3/31

ده هزارم مبلغ باقيمانده

1403/4/1 به بعد

 

بلوك

ميزان خسارت مبلغ باقيمانده از مشاركت مالي به ازاي هر روز تاخير

تاريخ پرداخت

A3, A2

چهار هزارم مبلغ باقيمانده

1403/1/1 تا 1403/2/15

شش هزارم مبلغ باقيمانده

1403/2/16 تا 1403/3/31

هشت هزارم مبلغ باقيمانده

1403/4/1 به بعد

 

بلوك

ميزان خسارت مبلغ باقيمانده از مشاركت مالي به ازاي هر روز تاخير

تاريخ پرداخت

A4-1,A4-4

,A5,A6,A7-6,

A7-4,A7-3,A7-2,

A7-1,B1

دو هزارم مبلغ باقيمانده

1403/1/1 تا 1403/2/15

چهار هزارم مبلغ باقيمانده

1403/2/16 تا 1403/3/31

شش هزارم مبلغ باقيمانده

1403/4/1 به بعد

 

بلوك

ميزان خسارت مبلغ باقيمانده از مشاركت مالي به ازاي هر روز تاخير

تاريخ پرداخت

A4-2,A4-3,

A7-5

يك هزارم مبلغ باقيمانده

1403/1/1 تا 1403/2/15

دو هزارم مبلغ باقيمانده

     1403/2/16 تا1403/3/31

چهار هزارم مبلغ باقيمانده

1403/4/1 به بعد

شايان ذكر است منظور از مبلغ مشاركت مالي، تنها پرداخت متري پنج ميليون تومان به ازاي هر متر مربع واحد مسكوني اعضاي محترم مي‌باشد و ساير بدهي‌هاي معوقه مالكان گرانقدر اعم از اقساط ، هزينه چيلر، انشعاب آب و برق و غيره مشمول اين آئين‌نامه نبوده و براي مالكان داراي بدهي‌هاي معوقه، جهت جلوگيري از وارد آمدن خسارت بيشتر به اعضاي خوش حساب ، به زودي تصميمات لازم اتخاذ و اقدامات قانوني انجام خواهد پذيرفت .

1-    بديهي است در صورت تسويه مشاركت مالي تا پايان سال جاري (نقد يا چك مدت دار بازه محدود دو الي سه ماهه) ، هيچ گونه خسارت متوجه اعضاي محترم نخواهد گرديد .

2-    با توجه به تورم جهشي احتمالي در سال آينده و افزايش سرسام آور هزينه هاي تامين مصالح ، تجهيزات و نيروي انساني ، احتمال اعمال خسارت بيشتر براي واحدهاي داراي عدم مشاركت (براساس ميزان تورم) نيز محتمل مي‌باشد .

3-    هيچ گونه مبلغ مازاد بر مشاركت متري پنج ميليون تومان از اعضاي محترمي كه تا پايان سال جاري نسبت به تسويه كامل مشاركت مالي اقدام نمايند، دريافت نخواهد گرديد .

4-    تعاوني مي‌تواند در صورت تاخير در پرداخت مشاركت مالي، حتي در بازه‌هاي زماني مندرج در جداول نسبت به اتخاذ تصميمات جديد و انجام فرايند قانوني براي واحدهاي داراي عدم مشاركت مناسب اقدام نمايد .

5-    تحويل واحدها منوط بوسيله دادستاني به تسويه كامل مبلغ مشاركت مالي و كليه تاخيرات در پرداخت براساس جداول مربوطه خواهد بود .

 به مثال زير توجه فرماييد:

فرض اگر مانده حساب مشاركت متري 5 ميليون تومان يك نفر 300 ميليون تومان معادل 3/000/000/000 ريال باشد و بخواهيم چهار هزارم مبلغ باقيمانده روزانه را اعمال نماييم به صورت زير خواهد بود:

12/000/000 ريال

=

3/000/000/000

x

0/004

12/000/000 ريال =3/000/000/000 x 0/004 كه به صورت روزانه معادل1/200/000 تومان محاسبه خواهد شد.

 

حال اگر اين تاخير را 30 روز در نظر بگيريم مي شود معادل 36/000/000 تومان (36 ميليون تومان)

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari