شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اصلاعيه مورخ ۹۷/۰۲/۰۹

۱۳۹۷/۰۲/۰۹  ۰۹:۴۶ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 

اطلاعيه

بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء و مشاركت كنندگان محترم پروژه حكيم مي رساند كه مستند به بند (5-3) قرارداد في مابين " اعلام هزينه ها در هنگام اجرا " ظرف مدت 15 روز معادل مبلغ 150،000،000 (يكصد و پنجاه ميليون) ريال بابت صرفاً لوله كشي تأسيسات پروژه به حساب شماره 7005918563 نزد بانك شهر شعبه خيابان صابونيان كد 338 بنام شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران واريز نموده و اصل فيش واريزي را تحويل اين تعاوني نمائيد ، در صورت عدم واريز مبلغ مذكور هرگونه افزايش قيمت احتمالي و عدم پيشرفت و تكميل ساخت و ساز بعهده اعضاء و مشاركت كنندگان خواهد بود .

 

هيئت مديره تعاوني مسكن

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari