شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه تغيير آدرس ۹۵/۰۳/۱۶

۱۳۹۵/۰۳/۱۶  ۱۳:۰۴ -  منبع : تعاونی مسکن 2

                                   ((  اطلاعيه))

                          احتراماً بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء و مشاركت كنندگان محترم پروژه حكيم مي رساند چنانچه آدرس منزل ، كد پستي ، شماره تلفن منزل و شماره تلفن همراه شما تغيير يافته است ضمن مراجعه ، كتباً به دفتر تعاوني اعلام گردد . بديهي است مسئوليت عواقب ناشي از عدم اعلام موارد فوق الذكر بعهده خود شخص مي باشد .

 

هيأت مديره تعاوني مسكن شماره (2)كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari