شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

۱۳۹۴/۰۴/۰۳  ۱۲:۲۷ -  منبع : تعاونی مسکن 2

اطلاعيه

       احتراماً به اطلاع كليه افراديكه مبالغ اعلام شده تعاوني را واريز نموده اند مي رساند  امور مربوط به اولويت بندي مرحله دوم واحدها آغاز گرديده ، فلذا كسانيكه اصل فيشهاي واريزي را تاكنون تحويل نداده اند ، مقتضي است تا تاريخ 1394/04/10 اصل فيش را به دفتر تعاوني مسكن تحويل نمايند در غيراينصورت در اولويت بندي مرحله دوم لحاظ نگرديده و به دوره بعدي تعيين اولويت منتقل خواهند شد و مسئوليت عواقب ناشي از عدم تحويل اصل فيش ها بعهده افراد مي باشد .

هيئت مديره تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari