شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه اخراج تعدادي از سرمايه گزاران به شماره 2108/ت/86 مورخ 94/03/05

۱۳۹۴/۰۳/۰۵  ۱۶:۵۵ -  منبع : تعاونی مسکن 2

"اطلاعيه"

            بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء و مشاركت كنندگان در پروژه حكيم اين شركت تعاوني مي رساند ، افراد ذيل الذكر به علت عدم رعايت قوانين موضوعه كشور ( قوانين بخش تعاون و آئين نامه هاي اجرائي آن ) و اساسنامه و دفترچه شركت تعاوني ، پس از طي تشريفات قانوني از پروژه موصوف بنابه مصوبه هيأت مديره اخراج گرديده اند .

1- نادر خادميان

2- احمد ميرزا احمدي

3- مرتضي باروتي اردستاني

4- سيداميرناصر هراتي

5- سعيد عزيزي

6- كاظم روغني

7- بهنام اكبري الاشتي

8- بهرام روشني ممقان

هيأت مديره شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري

 

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari