شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ ۹۳/۱۱/۲۱

۱۳۹۳/۱۱/۲۱  ۱۸:۵۴ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 

اطلاعيه

احتراماً به اطلاع كليه افراديكه وجوه اعلام شده تعاوني را تا تاريخ 1393/11/15 واريز نموده اند مي رساند ، امور مربوط به امتياز بندي و تعيين اولويت بندي واحدها آغاز گرديده  فلذا كسانيكه اصل فيش هاي واريزي تا تاريخ ياد شده را تاكنون تحويل ننموده اند فقط تا تاريخ 1393/11/26 مهلت داده مي شود كه اصل فيش را به دفتر تعاوني تحويل نمايند در غير اينصورت در اولويت بندي لحاظ نگرديده و به دوره بعدي تعيين اولويت (تابستان 1394) منتقل خواهند شد و مسئوليت عواقب ناشي از عدم تحويل اصل فيش ها بعهده افراد مي باشد .

 

 

 

هيأت مديره تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari