شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه 92/02/25

۱۳۹۲/۰۲/۲۵  ۱۷:۰۶ -  منبع : تعاونی مسکن 2

(( اطلا عيه ))

الحمدالله به خواست و فضل پروردگار و باتلاش و جديت هيأت مديره و به پشتوانه عظيم شما اعضاي محترم تعاوني ، به استحضار ميرساند پس از موفقيت در افزايش تراكم و متعاقب آن اخذ دستور و صدور پروانه هاي ساخت كه ماهها بطول انجاميد و اكنون در مرحله پيش نويس مي باشد ، شهرداري منطقه 5 عوارض ساخت را به مبلغ 394/064/424/000 ريال اعلام نموده كه به ازاء هر نفر تقريباً مبلغ 187/200/000 ريال مي باشد و همچنين حق بيمه تأمين اجتماعي صدور پروانه هاي مذكور حدود 120/000/000/000  ريال ، كه سهم هرنفر حدوداً 57/000/000 ريال مي باشد ، در راستاي استفاده از مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر بخشودگي عوارض ساخت تا سقف 20 ميليون تومان ، جهت پرسنل شهرداري تهران ، با در نظر گرفتن شرايط احراز ، منطقه 5 بابت واجدين شرايط هر نفر  تقريباً مبلغ 105/000/000 ريال بخشودگي اعلام نمود . پس از ارسال ليست كامل اعضاء به اداره كل منابع انساني و اداره كل رفاه شهرداري تهران و بررسي توسط ادارات مذكور تعداد 1480 نفر از اعضاء مشمول مصوبه و الباقي عدم شمول اعلام گرديده ، در نتيجه هر نفر از اعضاء مشمول مصوبه با احتساب حق بيمه بصورت علي الحساب مبلغ 120/000/000 ريال و غير مشمول حدوداً مبلغ 220/000/000 ريال حداكثر تا پايان خرداد 92 به حسابهاي تعاوني نزد بانك مسكن به شماره حساب 14005139531 و بانك شهر به شماره حساب 7005918563 ( قابل پرداخت در تمام شعب بانكهاي مذكور )  واريز نمائيد ، ضمناً واريز سريعتر مبالغ ياد شده در گرفتن پروانه ساخت مؤثر مي باشد .

با همكاري شما عزيزان انشاءاله پروژه با سرانجامي خوش به پايان خواهد رسيد .

 

هيأت مديره تعاوني مسكن

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari