شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹

۱۳۹۷/۰۳/۱۹  ۱۲:۰۷ -  منبع : تعاونی مسکن 2

  

اطلاعيه

بدينوسيله به كليه اعضاء پروژه و مشاركت كنندگاني كه به تعاوني بدهكار مي باشند ، براي آخرين بار اخطار مي گردد جهت اخذ تسهيلات وام از بانك شهر كه با دشواري بسيار ميسر گرديده است بابت پرداخت بدهي اقساط سررسيد شده قبلي اقدام و از تاريخ 97/3/19 حداكثر به مدت 10 روز بدهي خود را به تعاوني تسويه نمايند در غيراينصورت برابر قوانين بخش تعاون  اساسنامه ، قرارداد في مابين و اقدام قضائي از پروژه حذف مي گرديد .

بديهي است مسئوليت هرگونه عواقب بعدي بعهده شما مي باشد .

          

                                                                                     هيأت مديره تعاوني مسكن شماره 2 سازمان خدمات موتوري

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari